Noen problemstillinger du må ta stilling til hvis du er under straffeforfølgning

For de fleste av våre kunder er det å bli mistenkt for promillekjøring noe de gjør én gang - og bare én.

Det er naturligvis bra, men har den ulempen at mange er totalt uten kunnskap om hvilke rettigheter man har som mistenkt/siktet/tiltalt, og politiets arbeidsmetoder, og står dermed i fare for å pådra seg mer straff enn "nødvendig".

Mange sier at "har de vært så dumme å kjøre i påvirket tilstand så får de ta den straffen de får".  Det er vi bare delvis enig i. Man skal ta sin straff, men det er ingen grunn til at du skal måtte sone i fengsel når naboen lengre opp i gaten slipper - for en helt sammenlignbar kjøretur.

Nedenfor har vi en liten oversikt over noen problemstillinger en mistenkt ofte må ta stilling til og noen tips.

  


Etterforskningen

Pågrepet bak rattet i rutinekontroll

Er du stanset av politiet i en rutinekontroll er det vanskelig å påstå at det ikke var du som kjørte.

Etter at politiet har stanset deg blir du bedt om å blåse i et rør. Utåndingsluften din blir analysert i et apparat og gir en indikasjon på om du har for mye alkohol i kroppen.

Apparatene er ikke nøyaktige, men gir indikasjon på nivået og hjelper politiet med å avgjøre om hvorvidt man skal tas inn til blodprøve for å få nøyaktig resultat.

Med mindre det foreligger spesielle grunner for at du kjørte, er det som regel best å legge seg flat, erkjenne og samarbeide med politiet. Det gir en enklere rettergang og kortere straff.

Var du imidlertid ikke klar over at du var påvirket eller det forelå nødrett/nødverge gjelder ikke rådet automatisk. Da må det foretas en grundig vurdering av situasjonen.

Når det er sagt skal det mye til for at man blir hørt med nødrettsbetraktninger eller at du ikke visste at du var påvirket. Reglene er strenge og man bærer selv ansvaret for at man ikke er påvirket når man kjører.

Mener politiet du er påvirket al alkohol eller andre midler kan de ta deg med til ytterligere undersøkelser. Det er da to alternativer. Det ene er at det blir tatt en ordinær eller utvidet blodprøve. I den ordinære måles kun alkohol i blodet, mens i den utvidede måles også andre stoffer som legemidler og narkotika.

Hvis politiet ikke så deg kjøre må de føre andre bevis for at du har ført kjøretøyet og at du var påvirket da kjøringen fant sted. Dette kan være en vanskelig oppgave, og politiet må gjennomføre vanlig etterforskning med avhør av vitner og innhenting av bevis.

Husk: Du kan bli dømt for promillekjøring selv om politiet ikke har tatt blodprøve av deg!

 

Pågrepet i ettertid

Hvis politiet ikke så deg kjøre må de føre andre bevis for at du har ført kjøretøyet og at du var påvirket da kjøringen fant sted. Dette kan være en vanskelig oppgave, og politiet må gjennomføre vanlig etterforskning med avhør av vitner og innhenting av bevis.

Husk: Du kan bli dømt for promillekjøring selv om politiet ikke har tatt blodprøve av deg!

Hvilke etterforskningsskritt politiet iverksetter hvis man ikke er tatt kjørende på fersk gjerning vil variere mye. Noen ganger kommer politiet rett etter og kan gå ferske spor med hund frem til der hvor føreren befinner seg, som f.eks. i saken med Northug. I andre saker må det foretas en mengde avhør av mulige vitner som kan bidra til å opplyse saken, innhenting av informasjon fra basestasjoner etc.

 

Blodprøveanalysene

Når får jeg svaret på blodprøvene og påvirkningsgraden?

Dersom du blir tatt med inn til en politistasjon som måler alkoholkonsentrasjonen i utåndingsluften vil du få svaret umiddelbart. (Må ikke forveksles med den utåndingsprøven som tas av patruljen ute på stedet hvor du ble stanset. Det er kun en indikator).

Blir du tatt med til blodprøve vil disse bli sendt til analyse. Hvor lang tid det tar avhenger av kapasiteten og tilfganget av saker. Normalt kan man forvente å få svar etter 2-3 uker, men det er ikke alltid politiet videreformidler svaret med en gang de får det i retur.

Kontakt oss for å få bistand til å få ut analyseresultatene og en vurdering av resultatene.

Domstolen betaler forsvarer

I alle straffesaker vil en person som blir tiltalt og stilt for retten få oppnevnt en forsvarer som blir betalt av domstolen.

Dette gjelder ikke hvis du er tiltalt for promillekjøring og/eller kjøring i påvirket tilstand eller har kjørt uten førerkort.

Du har alltid krav på å la deg bistå av en forsvarer i saken, men retten kan si at du må betale advokaten selv.

Men det er også unntak fra unntaket. Det vil si at det domstolene i noen saker likevel velger å betale forsvareren hvis du søker om det. Det vil kunne skje dersom du har dårlig økonomi og hvis du risikerer ubetinget fengsel dersom du blir dømt.

Vi kjenner vilkårene godt og hjelper mange med å få dekket kostnadene til advokatsalæret. Noen ganger alt, andre ganger delvis. Ta kontakt for å undersøke om det er mulig å få dekket dine kostnader hvis du engasjerer advokat. 

Ikke la deg lure!

Når du blir pågrepet av eller er i avhør med politiet må du huske at ikke alt de sier er riktig.

Ikke nødvendigvis for å lure deg, men fordi de ikke kan alt om jussen. Det er politijuristen som bestemmer, så det hender patruljen eller etterforsker lover mer enn det de kan holde - eller kommer med uriktige uttalelser.

Typiske eksempler:

1) politiet lover en strafferabatt hvis du tilstår som ikke er verdt noe

2) politiet påstår du ikke trenger advokat i promillesaken for alt er så enkelt

3) politiet sier du ikke har krav på forsvarer betalt av domstolen og alltid må betale selv

Når kommer saken min opp?

Når kommer saken min opp for retten?

Vi kan ikke gi et klart svar. Det avhenger av hvilken domstol saken skal behandles for og kapasiteten når saken kommer inn, og ikke minst om saken skal gå som tilståelsesdom eller meddomsrett.

Generelt kan vi si at dersom du har erkjent kjøringen og ønsker saken avgjort som tilståelsesdom, kan saken i de fleste tilfeller komme opp innen ca. 1 måned etter at retten har mottatt saken. Går saken som hovedforhandling vil det gjerne ta 3-6 måneder.

Det som tar tid er imidlertid saksbehandlingen i politiet. Der kan saken gjerne ligge i 2-4-6 måneder før den sendes til domstolen. Noen ganger har vi saker hvor den har ligget hos politiet i 10 - 11 -12 måneder.  I disse sakene skal det som oftest medføre en merkabar reduksjon i straffen. Det unnlater dog politiet ofte å nevne når saken sendes tingretten, så hvis man ikke ivaretar sine rettigheter er det ikke sikkert man får denne strafferabatten.

Har politiet latt din sak ligge i over 6 måneder uten å ha foretatt seg noe som helst er det grunnlag for å vurdere om man har krav på strafferabatt.

Hvordan foregår saken

Hvordan er gangen i en promillesak?

Straffesaker begynner i tingretten og går enten som ordinær hovedforhandling (rettsak) med 3 dommere og en representant for påtalemyndigheten (aktor) eller som tilståelsessak hvor det kun er den som har kjørt som møter og 1 dommer.

I tilståelsessakene er rettsmøtet gjerne unnagjort på 30-60 minutter, mens en hovedforhandling kan gå over flere dager avhengig av hvor mange vitner som er innkalt og dokumenter som skal granskes. Dog er det svært sjelden at en promillesak varer lengre enn en dag.

I en ordinær rettsak (hovedforhandling) har ikke dommerene lest sakens dokumenter på forhånd og vet ikke annet enn navnet på den tiltalte og vitner, samt hva vedkommende er tiltalt for.

Alle bevis som påtalemyndigheten ønsker å føre for den tiltaltes skyld må komme i form av vitneforklaringene fra vitnene som møter og opplesing av dokumenter. I tilståelsesakene er det normalt ingen vitner og dommeren forholder seg til det som fremkommer i sakspapirene fra politiet og den siktedes forklaring.

I denne sammenheng er det viktig å forsikre seg om at politiet gjør det de skal og får frem ikke bare det som er til ugunst for den mistenkte, men også de formildende momentene. Som kunde hos Promilleadvokaten får du tilsendt en relativt detaljert beskrivelse av hvordan rettsmøtene foregår og hva du bør gjøre og ikke gjøre, hva du skal ha på deg etc.

Tilståelsesdom eller vanlig rettsak?

Skal jeg velge tilståelsesdom?

Mange promillekjørere er best tjent med å ta tilståelsesdom. Man får litt kortere fengselsstraff, slipper å betale saksomkostninger, får saken raskere opp og avgjort, og vi får vite politiets krav om straff tidligere og dermed bedre tid til å forberede et godt forsvar hva angår straffutmålingen. Men, det forutsetter at man erkjenner og tilstår. Ikke bare at man kjørte men også at man var påvirket.

Er du uskyldig skal du ikke godta tilståelsesdom. Da må saken gå som hovedforhandling og påtalemyndigheten må bevise at du er skyldig. Du skal ikke trenge å bevise at du er uskyldig.

Politiets krav om straff

Er politiets krav om straff for streng

De fleste promillekjørere får sine dommer som tilståelsesdom og politiet sender i de sakene sitt forslag til straff over til retten før rettsaken. Det har den store fordel at vi kan få anledning til å etterprøve og plukke fra hverandre politiets påstand om straff i god tid før dommeren avgjør saken.

Politiet gjør vanligvis en god jobb, men av kapasitetshensyn hopper de ofte hvor gjerdet er lavest og går ikke i dybden på samme måte som en forsvarer kan gjøre. De er ofte mest opptatt av å få saken unna, mens vi er mest opptatt av å få et best mulig resultat for våre kunder. Vi kan - fordi vi får betalt - grave dypere i lovens forarbeider og rettspraksis enn det politiet og domstolene tar seg tid til, og dermed finne momenter og dommer som støtter din sak.

Anke

Vil jeg få behandlet saken min på nytt hvis jeg ikke er fornøyd med dommen i tingretten ?

Det er umulig å svare generelt på et slikt spørsmål. Vi må først gå igjennom premissene i dommen i tingretten og vurdere om det foreligger muligheter for å nå frem med en anke.

Skal du i retten og er i tvil så ta "betenkningstid". Da har du 14 dager på å tenke igjennom saken i ro og fred, og du kan ringe og høre med oss om det er verdt en anken.

Hvis anken blir godtatt blir vi i de aller fleste saker oppnevnt som forsvarer av lagmannsretten og du slipper å betale prosessen i lagmannsretten selv.

Fotlenke

Vil jeg få behandlet saken min pånytt hvis jeg ikke er fornøyd med dommen i tingretten ?

Det er umulig å svare generelt på et slikt spørsmål. Vi må først gå igjennom premissene i dommen i tingretten og vurdere om det foreligger muligheter for å nå frem med en anke.

Skal du i retten og er i tvil så ta "betenkningstid". Da har du 14 dager på å tenke igjennom saken i ro og fred, og du kan ringe og høre med oss om det er verdt en anken.

Hvis anken blir godtatt blir vi i de aller fleste saker oppnevnt som forsvarer av lagmannsretten og du slipper å betale prosessen i lagmannsretten selv.