Anke - 14 dagers ankefrist

Både dommer avsagt som tilståelsesdom og ordinære dommer i tingretten kan ankes videre til lagmannsretten innen 14 dager etter at den ble forkynt. Det kan ankes fordi man mener dommerne har vurdert bevisene feil og at retten derfor har funnet noen skyldig som ikke er det eller det kan ankes over at straffen er for streng eller begge deler. Det kan også ankes over at det er begått saksbehandlingsfeil som gjøre at saken må behandles i tingretten en gang til, f.eks. at dommen er avsagt av en eller flere dommere er inhabile. Det kan også ankes hvis vi mener at retten har tolket loven feil og at det dermed er blitt en feil i dommen. Denne feilen kan f.eks. få den følge at personen har blitt uriktig dømt eller at straffen har blitt for streng.

I tilståelsessaker er skyldspørsmålet avgjort ettersom domfelte har erkjent forholdet.  Selv om man har erkjent skyld er det vanlig å anke over straffutmålingen.

I de fleste tilståelsesdommer for promillekjøring har den domfelte ikke vært i kontakt med advokat før dommen i tingretten. Svært mange tenker at jeg tar den straffen jeg får - fordi jeg har vært så dum og kjørt i påvirket tilstand. Det fører til at dommerne for ofte - på grunn av tidspress - støtter seg på det krav til straff som politiet kommer med og den argumentasjonen de har. I mange tilfeller er dette riktig, men i alt for mange saker bommer politiet. Det er kanskje ikke tilfeldig at i de sakene de bommer så er det alltid i den siktedes disfavør. Det er sjelden vi ser krav om straff som er alt for milde.

I mangel av kvalitetssikring før tilståelsesdommen blir det derfor landet rundt daglig avsagt tilståelsessaker for promillekjøring med for strenge straffer i forhold til rettspraksis. Vi ønsker på ingen måte å forsvare promillekjøring. Det er vi sterkt imot. Men når kjøringen først har funnet sted skal straffen være den samme enten kjøringen fant sted i Mandal, Ålesund eller Vadsø. Vi hjelper derfor domfelte med å vurdere om en anke vil føre frem og i bekreftende fall bistår vi med hvordan man går frem for å anke og skriver et støtteskriv til anken.


Jeg vil anke

Informasjon til deg som vil anke

Dersom du er domfelt i tingretten for kjøring i påvirket tilstand og mener deg feilaktig, dømt eller at straffen er for streng, kan vi hjelpe deg med å anke.

Det første vi trenger er dommen fra tingretten, og i mange tilfeller saksdokumentene fra politiet som vi selv innhenter. Dommen kan du sende oss på e-post eller vi kan innhente den fra tingretten for deg.

På bakgrunn av en gjennomgang av dommen vil vi kunne si hvor stor mulighet det er for å kunne få en ny behandling av saken. Det er ikke slik at lagmannsretten gir alle en ny sjanse til å få vurdert saken - det foretas en siling. I de sakene hvor retten anser det "klart at anken ikke vil føre frem" blir den avvist. Mener derimot lagmannsretten at det er en mulighet for at dommen kan endres vil den bli henvist til ankebehandling.

Det er derfor av avgjørende betydning at det i anken kommer klart frem hva som er feil i dommen din slik at lagmannsretten ikke avviser anken uten å ha vurdert alle momenter. 

Ankebehandlingen

Hvis lagmannsretten henviser saken til ankebehandling blir det ny rettsak i lagmannsretten og den gjennomføres i de fleste saker som i tingretten, men med en annen sammensetning av dommerene.

I noen anker ser dommerene allerede ved vurderingen av anken at det er "åpenbart" at straffen er for streng. Da kan lagmannsretten redusere straffen uten at det arrangeres et eget rettsmøte og den dømte slipper da å møte.

 

Kostnader ved anke

Hvis lagmannsretten henviser saken til ankebehandling vil du få dekket dine kostnader til bistand fra forsvarer helt eller delvis. Det gjelder selv om det er en promillesak. Det vil i de fleste saker også dekke kostnadene med å lage anken og støtteskrivet til anken.

Blir derimot anken avvist må du betale for den tiden det har tatt å bistå i ankebehandlingen. Vi anbefaler derfor ikke våre kunder å anke dersom det er åpenbart at anken ikke vil føre frem. Vi ønsker ikke å påføre våre kunder flere kostnader enn nødvendig. Vi vil uansett alltid gi et estimat på hvor lang tid det forventes å ta å bistå med anken. Du vil derfor som kunde hos oss ikke bli påført vesentlig høyere kostnader enn estimert.

Med andre ord sender vi ikke inn en anke uten at vi har et reelt håp om at anken vil føre helt eller delvis frem. Ikke bare av hensyn til den domfeltes økonomi, men også med tanke på vår egen troverdighet i juristmiljøet som i Norge er veldig lite. Vi ønsker ikke å bli kjent for å bry lagmannsretten med grunnløse anker. Tvert om fører vår strategi til at de seks lagmannsrettene landet rundt vet at det er substans i ankene fra Promilleadvokaten. 

Dersom en anke blir avgjort med en reduksjon av straffen uten at det blir arrangert rettsmøte vil vi kunne søke om å få dekket kostnadene til vår bistand. Det blir gjort i de aller fleste tilfeller.