Straffen for promillekjøring

Blir du dømt for kjøring i påvirket tilstand gir vegtrafikkloven retningslinjer for hvilken straff retten skal idømme og tapsforskriften anvisning på hvor lenge du må være uten førerkort. Hva er straffen dersom man er tatt i en rutinekontroll?

Som et utgangspunkt kan man si at du får bot hvis promillen er mellom 0,2 - 0,5 promille, betinget fengsel hvis promillen er mellom 0,5 og 1,2 og ubetinget fengsel dersom promillen er over 1,2. I tillegg får du en bot som tilsvarer 1,5 ganger din brutto lønn og du mister førreretten i 1 til 2 år.

Hva slags fengselsstraff du får er i stor grad avhengig av hvor påvirket du var under kjøringen. Et annet viktig moment er hvorvidt det forelå formildende eller skjerpende omstendigheter rundt kjøringen. Også dine personlige forhold kan komme inn og påvirke domsresultatet i positiv eller negativ retning.

Selv om det ikke er straff mister man førerretten for en periode dersom man blir dømt for kjøring i påvirket tilstand. Hvor lang inndragningstiden blir avhenger av hvor høy promille man hadde under kjøringen. Les mer om dette på våre sider om "Førerkort".

 

Til tross for at bestemmelsene om straffutmåling i promillesaker (vegtrafikkloven § 31) er ganske klare og detaljerte oppstår det hele tiden tvilsspørsmål og vanskelige problemstillinger. Det finnes derfor en rikholdig rettspraksis på området, og foretar man dypdykk finner man ofte dommer som fraviker hovedreglene. Disse dommene blir sjelden fremlagt av politiet men er gull verdt for den som skal dømmes.

betinget eller ubetinget? Hva er forskjellen på betinget og ubetinget fengsel

Bakgrunnen for dagens bestemmelser

Tidligere var reglene for hvilken straff du skulle ha veldig enkle. Alle fikk 21 dagers ubetinget fengsel.

I 1988 ble det gitt nye regler og disse tok sikte på å nyansere reglene og tilpasse straffen til hver enkel sak.

Det ble ansett som lite fornuftig at en person som f.eks. raste gjennom Oslo sentrum med lastebil og en promille på 2 skulle ha samme straff som en bilfører som ble stanset i en rutinekontroll med en promille på 0,6 dagen derpå.

Det ble derfor bestemt at reglene skulle nyanseres, og at det skulle være mulig å få betinget fengsel i saker med lav promille og hvor det for øvrig ikke var momenter som tilsa en strengere straff - f.eks. at kjøringen hadde medført uhell eller skader.

Problemet var at myndighetene var redde for at dette skulle ansees som en liberalisering av reglene og at det ville øke antall tilfeller av promillekjøring i stedet for å redusere.

For å få klart frem at det ikke var tale om en liberalisering av reglene ble det innført en svært høy bot som skulle ha en strekt avskrekkende effekt i tillegg til fengselsstraffen.

 

Boten skulle settes til 1,5 ganger bruttomånedslønn uavhengig av hvor høy inntekt du har. De med høye inntekter fikk da høye bøter og de med lave inntekter fikk lavere bøter.

dagens regelverk - hovedregler

Alkoholkonsentrasjon i blodet opp til 0,5 promille

Blir du dømt for å ha ført kjøretøy med en promille på inntil 0,5 slipper du vanligvis med en bot - gitt at det ikke har vært uhell eller at du tidligere er dømt for promillekjøring.

Du mister vanligvis ikke førerkortet!

Alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,5 til 1,2 promille

I dette intervallet kan du få både betinget og ubetinget fengsel i tillegg til bot. Avgjørende er promillen og om det foreligger skjerpende momenter. Normalt slipper man med betinget fengsel ved promiller under 1,2 promille.

Alkoholkonsentrasjon i blodet over 1,2 promille

Kjører du med en promille over 1,2 må du regne med som et utgangspunkt at du blir idømt ubetinget fengsel og bot.

Er du i en spesiell situasjon kan det imidlertid gjøres unntak, og det er nå i stadig flere saker mulig å sone hjemme med elektronisk lenke.

hva er forskjellen på betinget og ubetinget fengsel ?

Betinget fengsel betyr at forholdet er så alvorlig at du får en fengselsstraff. Men du trenger ikke å sone straffen i et fengsel på betingelse av at du avstår fra å begå nye straffbare forhold i de kommende 2 år.

Skulle du derimot ikke klare å holde deg og blir påny dømt for et straffbart forhold i løpet av perioden vil du også måtte sone denne straffen. Dvs. at den legges til den nye dommen du får.

Ubetinget betyr at du må sone fengseslstraffen. (Fengsel uten betingelser).

 

Hvordan den skal sones kan variere. Det vanlige er at man sitter i et fengsel, og for promilledømte finnes det spesialtilpassede fengsel hvor man soner sammen med andre som er dømt for lignende forhold. Man slipper vanligvis å sone sammen med tungt kriminelle og drapsdømte.

Det blir også mer og mer vanlig å kunne sone hjemme med elektornisk lenke.