boten for promillekjøring

I tillegg til fengselsstraff skal det utmåles en bot for den som dømmes for kjøring i påvriket tilstand. I Norge er denne boten høy.

Det står i vegtrafikkloven § 31 at det skal gis bot i alle promillesaker. Det fremgår imidlertid ikke av paragrafen hvor stor boten skal være. Svaret på det fremgår av lovens forarbeider og rettspraksis. I motsetning til fengselsstraffen skal ikke boten variere i takt med promillenivået.

Utgangspunktet er at man skal ha en bot som tilsvarer 1,5 ganger brutto månedslønn. Brutto månedslønn tilsvarer det man har i lønn før man trekker fra skatt m.m. Det er altså ikke det beløpet man får utbetalt hver måned (nettolønn) som er utgangspunktet for beregningen. Dette er en streng straff, og vil for enkelte utgjøre svært høye beløp. Det er ikke uvanlig med bøter på over 100.000,-

Unntak fra reglene om bøter på 1,5 ganger brutto månedslønn.

Den klare hovedregel om 1,5 ganger brutto månedslønn er et brudd med straffelovens prinsipper om utmåling av botens størrelse. Ellers i strafferetten utmåles bøter på et mye friere grunnlag. Dommerene er ikke bundet til å gi bøter etter faste satser uavhengig av overtrederens økonomi. Boten skal tilpasses forholdets art og det domfelte antas å kunne betale.

Ettersom det er bruttolønnen som legges til grunn kan bøtene bli svært vanskelig å betjene for noen som har høy bruttoinntekt men lav netto. Typisk kan dette være en person som sitter med en bra inntekt, men hvor barnebidrag og høye kostnader i forbindelse med en skilsmise gir en lav netto inntekt. Vedkommende kan da få store problemer med å betjene en så høy bot som 1,5 ganger brutto månedslønn.

botens størrelse Hvor høy blir din bot`? Redusert lønn på grunn av tap av inntekt?

Utregning av boten - eksempler

Ved en bruttoinntekt på kr. 25.000,- pr.mnd. blir boten i normaltilfellene kr. 37.500,-

Ved en bruttoinntekt på kr. 50.000,- pr.mnd. blir boten i normaltilfellene kr. 75.000,-

 

Ved en bruttoinntekt på kr. 75.000,- pr.mnd. blir boten i normaltilfellene kr. 112.500,-

Ved en bruttoinntekt på kr. 100.000,- pr.mnd. blir boten i normaltilfellene kr. 150.000,-

Hvordan få redusert boten?

For å få redusert boten i forhold til politiets påstand må vi overbevise retten om at du ikke har økonomi til å dekke den.

Det kan f.eks. være at du har mistet jobben på grunn av tap at førerkortet eller at du ikke får så høye bonuser som politeit har lagt til grunn.

Felles for tilfellene er at dere må ta kontakt med oss slik at vi kan vurdere saken og se om det er grunnlag for å få redusert boten.

I de sakene vi mener det er mulig vil vi sende et støtteskriv til retten som du har med deg dersom det er en tilståelsesdom eller vi anker for deg dersom det allerede er avsagt en dom med for høy bot.

Hvor mye kan jeg få boten redusert?

Selv om du får boten redusert er det ikke lett å få den redusert til under kr. 10.000,- som er et salgs minstenivå. Men er økonomien veldig dårlig er det dommer på promillekjøring hvor boten er nede i 4-6.000,-

Ta kontakt for å vurdere din sak!

Andre straffearter

Samfunnstjeneste

Samfunnstjeneste er et alternativ til ubetinget straff. Dvs. at man utfører samfunnsnyttig arbeid i stedet for å sone inne i et fengsel.

Man kan få samfunnsstraff dersom man er dømt for promillekjøring, men det er ikke vanlig.

Promilleprogram

Har domfelte alkoholproblemer han/hun sliter med å komme ut av kan han i stedet for å sone straffen i fengsel dømmes til å delta på at behandlingsopplegg i regi av Kriminalomsorgen.