prosessen i en promillesak

Mange av våre kunder har aldri vært i kontakt med politiet som mistenkt / siktet tidligere og har liten kjennskap til prosedyrene i en straffesak. På denne siden beskriver jeg kort den normale fremgangsmåten i en ordinær promillesak.

Etterforskningen foretas av politiet eller lensmannen, og iverksettes som regel etter at politiet selv har kommet over en mistenkt fører eller at de har fått tips om en mulig promillekjører. Politiet forestår innhenting av blodprøve eller utåndingsprøve, avhør av den mistenkte og eventuelle vitner samt innehnting og sikring av andre bevis ved behov. Etterforskingen foretas av politiet, men ledes av påtalemyndigheten, dvs. politijuristen.

Etter at politiet har innhentet tilstrekkelig informasjon oversendes saken til påtalemyndigheten (politijuristen) som vurderer om bevisene er tilstrekkelig for domfellelse. Hvis de ikke er det sendes saken tilbake for ytterligere etterforskning eller saken henlegges. Anses bevisene tilstrekkelige sende saken til retten for pådømmelse som tilståelsesdom eller det tas ut tiltale og det berammes hovedforhandling.

Behandlingen i domstolene

De aller fleste dommer på promillekjøring avsies som tilståelsesdommer. Det vil si at føreren av bilen (kjøretøyet) har erkjent å ha kjørt i påvirket tilstand. Dette er den enkleste, raskeste og mest ressursbesparende måten å gjennomføre en rettsak på.

Det er kun sjaføren som møter dommeren og det føres normalt ikke vitner eller andre bevis. Politiet møter ikke og vanligvis ikke forsvareren heller. Det vi gjør er at vi på forhånd sender ett brev til retten (støtteskriv) hvor alle de juridiske argumentene og dommene som taler den siktedes sak fremkommer. Som siktet forteller man kun dommeren om hva som hendte og trenger ikke bekymre seg over de juridiske problemene rundt straffutmålingen.

Ofte avsies dommen samme dag, eller noen få dager etter. Man får da 14 dager på å vurdere om man ønsker å anke dommen eller ikke.

prosessen gangen i en promillesak følger regelen i straffeprosessloven

etterforskningen

Er du stanset av politiet i en rutinekontroll er det vanskelig å påstå at det ikke var du som kjørte.

Etter at politiet har stanset deg blir du bedt om å blåse i et rør. Utåndingsluften din blir analysert i et apparat og gir en indikasjon på om du har for mye alkohol i kroppen.

Apparatene er ikke nøyaktige, men gir indikasjon på nivået og hjelper politiet med å avgjøre om hvorvidt man skal tas inn til blodprøve for å få nøyaktig resultat.

 

Med mindre det foreligger spesielle grunner for at du kjørte, er det som regel best å legge seg flat, erkjenne og samarbeide med politiet. Det gir en enklere rettergang og kortere straff.

 

Var du imidlertid ikke klar over at du var påvirket eller det forelå nødrett/nødverge gjelder ikke rådet automatisk. Da må det foretas en grundig vurdering av situasjonen.

 

Når det er sagt skal det mye til for at man blir hørt med nødrettsbetraktninger eller at du ikke visste at du var påvirket. Reglene er strenge og man bærer selv ansvaret for at man ikke er påvirket når man kjører.

 

Mener politiet du er påvirket al alkohol eller andre midler kan de ta deg med til ytterligere undersøkelser. Det er da to alternativer. Det ene er at det blir tatt en ordinær eller utvidet blodprøve. I den ordinære måles kun alkohol i blodet, mens i den utvidede måles også andre stoffer som legemidler og narkotika.

I en del politidistrikt er det nå plassert avanserte målere som gir nøyaktig svar på hvor mye alkohol man har i utåndingsluften. Fordelen med disse er at man slipper å ta blodprøve og belaste helsevesnet, samt at mna får vite resultatet raskere og slipper å vente på blodprøveresultatene.

I de aller fleste saker blir man sendt hjem etter blodprøvetaking og et lite avhør på stedet. Man blir fratatt førerkortet og skal spørres om man samtykker i beslag. Hvis man ikke samtykker i beslag skal politiet sende saken til en dommer innen 3 uker.

Normalt tar det 2-4 uker før man får svar på blodprøven.

 

 

Hvis politiet ikke så deg kjøre må de føre andre bevis for at du har ført kjøretøyet og at du var påvirket da kjøringen fant sted. Dette kan være en vanskelig oppgave, og politiet må gjennomføre vanlig etterforskning med avhør av vitner og innhenting av bevis.

Husk: Du kan bli dømt for promillekjøring selv om politiet ikke har tatt blodprøve av deg!

 

Hvilke etterforskningsskritt politiet iverksetter hvis man ikke er tatt kjørende på fersk gjerning vil variere mye. Noen ganger kommer politiet rett etter og kan gå ferske spor med hund frem til der hvor føreren befinner seg, som f.eks. i saken med Northug. I andre saker må det foretas en mengde avhør av mulige vitner som kan bidra til å opplyse saken.

 

domstolbehandlingen

Tilståelsesdom eller hovedforhandling

Dersom du har erkjent kjøringen, eller uansett ønsker å få saken fort ut av verden, er det beste å ta en tilståelsesdom. Det går raskere, du skal få en litt mildere dom og du slipper å betale saksomkostninger.

Tilståelsesdommer

Tilståelsesdommer gjennomføres ved at du kommer alene til tingretten på det stedet du bor. Det er bare den siktede og dommeren som er tilstede samt en protokollfører fra tingretten. Politiet og forsvareren er som regel ikke tilstede, idet de har sendt inn sine anføresler i brevs form på forhånd.

Møte med dommeren tar ca. 30-45 minutter og er vanligvis nokså uformelt. Man får ofte dommen samme dag eller etter noen få dager.

Hovedforhandling

Har ikke den mistenkte erkjent å ha kjørt eller hevder å ikke ha vært påvriket under kjøringen eller annet, utferdiger poliitet en tiltale og berammer rettsmøte. I rettsmøtet stiller poliitet opp og det innkalles vitner og legges frem dokumentasjon i et forsøk på å bevise den tiltaltes skyld.

Man kan stille i et slikt møte alene, eller man kan la seg bistå av en forsvarer etter eget ønske.