PROBLEMSTILLINGER OG OFTE STILTE SPØRSMÅL

SKAL JEG SAMTYKKE I FØRERKORT BESLAG ?

Politiet kan - dersom de mistenker deg for promillekjøring - inndra førerkortet inntil saken mot deg er endelig avgjort. Endelig er når du er domfelt og dommen er rettskraftig, frikjent eller saken mot deg er henlagt.

Hvis du ikke samtykker i inndragningen av førerkortet - inntil det foreligger et endelig resultat - må politiet innen 3 uker sende saken til retten. Du vil da bli innkalt til en dommer som hører din versjon av saken og retten vurderer om vilkårene for å beholde førerkortet midlertidig er oppfylt.

Om du skal samtykke eller ei må vurderes i forhold til muligheten du har for å få førerkortet tilbake før saken er endelig avgjort. Er bevisene mot deg sterke, er sjansen liten for å få det tilbake. Motsatt er det mulig å få det tilbake dersom bevisene er svake.

NÅR FÅR JEG VITE PROMILLERESULTATET ?

Dersom du blir tatt med inn til en politistasjon som måler alkoholkonsentrasjonen i utåndingsluften vil du få svaret umiddelbart. (Må ikke forveksles med den utåndingsprøven som tas av patruljen ute på stedet hvor du ble stanset. Det er kun en indikator).

Blir du tatt med til blodprøve vil disse bli sendt til analyse. Hvor lang tid det tar avhenger av kapasiteten og tilfganget av saker. Normalt kan man forvente å få svar etter 2-3 uker, men det er ikke alltid politiet videreformidler svaret med en gang de får det i retur. Da må man ringe dem og purre.

 

NÅR KOMMER SAKEN MIN OPP FOR RETTEN?

Vi kan ikke gi et klart svar. Det avhenger av hvilken domstol saken skal behandles i og kapasiteten når saken kommer inn, og ikke minst om saken skal gå som tilståelsesdom eller meddomsrett.

Generelt kan vi si at dersom du har erkjent kjøringen og ønsker saken avgjort som tilståelsesdom, kan saken i de fleste tilfeller komme opp om/innen ca. 1 måned etter at retten har mottatt saken. Går saken som hovedforhandling vil det gjerne ta 3-6 måneder.

 

 

SKAL JEG VELGE TILSTÅELSESDOM ?

Mange promillekjørere er best tjent med å ta tilståelsesdom. Man får litt lavere fengselsstraff, slipper å betale saksomkostninger, får saken raskere opp og avgjort, og man får vite politiets straffeforslag tidlig og vi kan forberede et godt forsvar hva angår straffutmålingen. Men, det forutsetter at man erkjenner og tilstår. Ikke bare at man kjørte men også at man var påvirket.

Er man uskyldig skal man ikke godta tilståelsesdom. Da må saken gå i hovedforhandling og påtalemyndigheten må bevise at du er skyldig. Du trenger ikke å bevise at du er uskyldig.


 

 

ER POLITIETS PÅSTAND FOR STRENG?

De fleste promillekjørere får sine dommer som tilståelsesdom og politiet sender i de sakene sitt forslag til straff over til retten før rettsaken. Det har den store fordel at vi kan få anledning til å etterprøve og plukke fra hverandre politiets påstand om straff i god tid før dommeren avgjør saken.

Politiet gjør vanligvis en god jobb, men av kapasitetshensyn hopper de ofte hvor gjerdet er lavest og går ikke i dybden på samme måte som en forsvarer kan gjøre. De er ofte mest opptatt av å få saken unna, mens vi er mest opptatt av å få et best mulig resultat for våre kunder. Vi kan - fordi vi får betalt - grave dypere i lovens forarbeider og rettspraksis enn det politiet og domstolene tar seg tid til, og dermed finne momenter og dommer som støtter din sak.

 

 

HVORDAN FOREGÅR RETTSAKEN ?

Fremgangsmåten i en tilståelsessak er svært forskjellig fra en ordinær hovedforhandling med meddomsrett.

I en tilståelsessak møter du dommeren alene og saken er gjerne gjort unna på 30-60 minutter. I en hovedforhandling er det 3 dommere samt en politiadvokat i tillegg til den tiltalte og forsvarer. Avhengig av omfanget på bevisene og sakens kompleksitet varer saken fra ett par timer til en dag eller tre. Den store forskjellen skyldes at alle vitnene må avhøres en for en, dokumenter skal leses opp for retten og eventuelle sakkyndige skal også forklare seg. Det er ikke slik at retten leser det vitnene har forklart seg om til politiet. Det må fremføres muntlig slik at partene får anledning til å stille spørsmål til vitnet og oppklare feil, unøyaktigheter, misforståelser og noen ganger direkte løgn.

 

 

SKAL JEG ANKE DOMMEN JEG FIKK I TINGRETTEN ?

Det er umulig å svare generelt på et slikt spørsmål. Vi må først gå igjennom premissene i dommen og vurdere om det foreligger muligheter for å nå frem med en anke.

Skal du i retten og er i tvil så ta "betenkningstid". Da har du 14 dager på å tenke igjennom saken i ro og fred, og du kan f.eks. ringe og høre med oss om det er verdt en anken. Hvis anken går igjennom blir vi oppnevnt som forsvarer av staten og du slipper å betale selv.

 

 

 

KAN JEG SONE MED FOTLENKE ?

Flere og flere får muligheten til å sone sin promilledom med elektronisk forlenke i Norge. Kriminalomsorgen bygger ut sin kapasitet for å kunne tilby dette til flere.

Er du dømt til promillekjøring og har fått ubetinget fengsel som ikke er lengre enn 4 måneder, kan du søke om å sone hjemme med fotlenke.

Men det skal være straff og det legges til grunn at du har arbeid, er student eller av annen grunn ikke oppholder deg borte fra hjemmet det meste av dagen.

For mer informasjon kan du gå til Kriminalomsorgens hjemmesider om fotlenkesoning på linken nedenfor.

 

 

IKKE LA DEG "LURE" AV POLITIET

Når du blir pågrepet av eller er i avhør med politiet må du huske at ikke alt de sier er riktig.

Ikke nødvendigvis for å lure deg, men fordi de ikke kan alt om jussen. Det er politijuristen som bestemmer, så det hender patruljen eller etterforsker lover mer enn det de kan holde.

Typiske eksempler:

1) politiets lover en strafferabatt ved tilsåelse som ikke er verdt noe

2) politiets påstår du ikke trenger advokat i promillesaker for alt er så enkelt

3) politiets sier du ikke har krav på forsvarer