Prisliste

Faste priser - timespris - betalt av tingretten

For de aller fleste lovbrudd får man oppnevnt forsvarer på statens regning hvis man blir tiltalt. Slik er det ikke i saker som gjelder promillekjøring. Man kan la seg bistå av forsvarer, men du må i de fleste tilfeller betale selv.

 

Selv om vi er spesialister har vi et mål om å tilby priser alle kan klare. Vårt viktigste bidrag i så måte er våre faste lave priser for en gjennomgang av din sak dersom du er mistenkt / siktet / tltalt / domfelt for kjøring i påvirket tilstand.

 

Selv i de saker hvor salæret beregnes etter medgått tid vil vi i de fleste tilfeller på forhånd kunne estimere tidsforbruket, og gir kundene anledning til å stanse videre arbeidsoppgaver dersom det blir for kostbart.

 

Som kunde hos oss vil man således ikke få overraskende fakturaer.

Beregning av salæret

Vi tilbyr fast pris for en grundig gjennomgang av alles promillesaker. Dette inkluderer bl.a. opprettelse av sak, utarbeidelse av utlånsbegjæring til politiet eller domstolen og ett (telefon)møte med kunden hvor vi forteller hvordan saken står og diskutere strategi for videre fremdrift. Går saken som tilståelsesdom omfatter det også en gjennomgang av politiets forslag til straff.

 

Fastprisen ligger på kr. 4.000,- til kr. 6.000,- + mva. avhengig av økonomi og sakens kompleksitet.

 

Dersom det er ønskelig med bistand som faktureres pr. time, f.eks. gjennomføring av en rettsak, faktureres dette med en times pris på kr. 1.600,- + mva.

Det vil i disse tilfellene være vanskelig å forutse hvor lang tid saken vil ta, men med vår erfaring vil vi etter en gjennomgang av saken kunne anslå omtrentlig timeforbruk ganske bra.

 

Vårt motto er at ingen skal bli overrasket av høye fakturaer fra oss.

I noen saker kan man få oppnevnt forsvarer også i promillesaker etter søknad. Dette gjelder stort sett i saker hvor promillen er over 1,2.

 

Dersom det ankes til lagmannsretten, og anken slipper gjennom, vil vår bistand som regel bli dekket av domstolene uten kostnader for den domfelte.