om oss

Advokat Fjeldstad har 25 års erfaring med straffesaker relatert til promillekjøring

Han begynte som lensmannsbetjent i 1989 hvor han bl.a. etterforsket promillesaker, for deretter å bli politiadvokat hvor han ledet etterforskningen av sakene samt førte dem for domstolene. I de senere år har han vært forsvarer med promillesaker som spesialitet og satsningsområde.

Til sin juridiske embedseksamen forsket han på straffutmåling ved promillekjøring og skrev avhandlingen: "Promillerevisjonen av 1988: - intensjon og virkelighet".

faste lave priser på mange av våre tjenester tilbyr vi faste lave priser

 

Vår målsetning er å ivareta din integritet i straffeprosessen og sikre et rettferdig og godt resultat

 

Årlig blir over 9000 førere anmeldt for promillekjøring, men antallet som ikke blir tatt er mye høyere. Promillekjøring dreper og skader og ingen ønsker å bli offer for en promillekjørers reduserte kjøreferdigheter.

 

Promilleadvokaten tar avstand fra kjøring i påvirket tilstand og ønsker av hensyn til alles sikkerhet at antall tilfeller reduseres. Vårt sterke engasjement går således ikke ut på å forsvare promillekjøring, men når kjøringen likevel har funnet sted er vår jobb å ta vare på din integritet og samtidig sikre at du får en rettferdig og korrekt gjennomført sak hos politiet og i domstolen.

 

 

Promilleadvokaten har lang erfaring fra politiet og vi vet at de har høy faglig kompetanse på promillesaker. Men de har svært begrensede ressurser og det gjøres daglig små og store feil. Dette er forståelig ut fra politiets situasjon, men bruddene på reglene skal ikke ramme den mistenkte. Beklageligvis skjer det for ofte. Enten ved at uskyldige blir dømt eller at skyldige får for streng straff.

 

 

  

Promilleadvokaten har derfor som mål å kunne hjelpe så mange mistenkte som mulig med en kvalitetssikring av saken til en fast lav pris.

Dette inkluderer bl.a. en grundig vurdering av politiets forslag til straff i de saker hvor føreren har erkjent kjøringen og tar tilståelsesdom.

 

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan gjøre for deg i din sak!

 

Relevant Arbeidserfaring / Tidligere stillinger

Norsk advokatbevilling i 2002

Fransk advokatbevilling 2012

Arbeidet som advokat med hovedvekt på eiendom/arv/skifte og strafferett.

Jobbet med internasjonalt og nordisk politisamarbeid

Jobbet som politiadvokat i Oslo og Arendal, lensmannsbetjent på forskjellige steder.

Ledet den militære påtalemyndighet for Sør-Norge

Kvalitetssikring av politiets arbeid

Politiet og juristene i politiet har gjennomgående god kompetanse på promillesaker. Det store problemet er at de har svært mange saker og liten tid til å gå grundig inn alle sakene og se det enkelte menneske. Det fører ofte til at de hopper hvor gjerdet er lavest.

Med det mener vi at når politiet kommer med sitt forslag til straff viser de ofte til den første og beste dommen de finner - uten å gå gjennom alle sakene som er sammenlignbare.

I en av de siste sakene vi prosederte kom politiet med en henvisning til en dom fra 2009, men unnlot å nevne en ferskere dom fra 2013 som etter vår oppfatning ga nye retningslinjer for straffutmålingen og som tilsier at den som dømmes slipper å sone fengselsstraffen.

Et annet viktig moment er at politiet ofte ser det som sin oppgave og mål å få strenge straffer.

De foreslår derfor så høye straffer de kan, og vår oppgave blir å finne dommene og argumentene som viser at det er en langt mildere straff som er aktuell i den konkrete sak.

 

Typisk forslår politiet ofte lengre straff, høyere bot og lengre inndragningstid av førerkortet enn det er grunnlag for.

spesialister i  promillesaker

 

Hos Promilleadvokaten blir alle saker behandlet av advokater med lang og grundig kjennskap til straffesaker generelt og promillesaker spesielt. Advokat Fjeldstad har selv jobbet med slike saker i over 25 år - både som politi og som advokat. Han vet "hvor skoen trykker" i politiet og hva som er deres svake sider.

Foruten den praktiske erfaringen har han forsket på straffutmåling i promillesaker og utgitt en avhandling på emnet.

Denne tok for seg rettspraksis på straffutmåling etter at det ble innført nye regler for utmåling av straff i promillesaker, og ga en unik mulighet til å gå grundig inn i lovens forarbeider og alle avsagte Høyesterettsdommer i årene etter innføringen av de nye reglene.

 

  

Vår kjennskap til de fleste problemstillinger rundt en promillesak gjør at vi raskt kan finne hva som er viktig i den enkelte sak og hvor vi finner dommer og argumenter som tjener din sak.

Vi tar betalt for vår kompetane, men andre kan fort bruke mye lengre tid uten at det blir bedre.