nyheter - noen få eksepmler på kunder vi har bistått

Vi gjør alltid vårt ytterste slik at vi kan melde tilbake til våre kunder at vi har lykkes med vårt oppdrag. Det er alltid hyggelig
å ta den telefonen! Vi ønsker imidlertid å understreke at vi ikke kan trylle og at vi i noen saker ikke kan gjøre annet enn å sikre at straffeprosessen går i henhold til våre rettigheter som borgere. Vi har beklageligvis ikke kapasitet til å legge ut resultatene i alle sakene vi er involverte i.

 

frifunnet i tingretten på lillehammer 

Vi bistod en mann fra Lillehammer som var tiltalt for å ha kjørt bil påvirket tilsvarende en promille på over 1,2

 

Vi mente det ikke var grunnlag for å fastslå med sikkerhet hvilken påvirkningsgrad han hadde under selve kjøreturen. Dette sammen med lang saksbehandlingstid gjorde at politiet til slutt trakk tiltalen i retten og han ble frifunnet.

 

Reduserte bot etter anke

Vi bistod en mann fra Senja som i tingretten fikk en bot på kr. 47.000,- for promillekjøring og fengsel.

 

Som følge av domfellelsen mistet han jobben og ville få redusert inntekt. Dette tok ikke tingretten hensyn til, men etter anke til lagmannsretten ble boten redusert til kr. 20.000,- .

frifunnet for promillekjøring

Vi bistod en kvinne fra Farsund som var tiltalt for å ha kjørt sin egen bil med en promille nær 2 og fikk henne frifunnet.

 

Det var ingen som hadde sett henne kjøre bilen og hun forklarte at det var en annen person som hadde kjørt, men som hadde forlatt stedet før politiet kom. Retten mente hun kunne ha kjørt, men at det ikke var tilstrekkelige bevis og at tvilen måtte komme henne til gode.

 

Slapp fengsel med vår bistand

Vår kunde hadde kjørt en kort strekning med sin bil for å flytte den fra korttids- til langtidsparkeringen (ca. 50 meter). Promillen var rundt 1,35 og politiet krevde at han for dette - samt besittelse av noen hasj  - skulle sone i fengsel i 21 dager.

 

Vi bistod ham i tingretten og anførte at den korte strekningen han kjørte, sammen med lang saksbehandlingstid og tilståelsesrabatt, måtte føre til at han slapp å sone i fengsel og fikk medhold i det.

Slapp fengsel etter vår anke

Vår kunde fikk i tingretten ubetinget fengsel etter å ha kjørt bil med promille på 0,94 og samtidig kjørt i en hastighet av 115 km/t i 80 km/t sonen.

 

Vi bistod sjåføren med å anke og fikk medhold i lagmannsretten i at fartsoverskridelsen ikke var så alvorlig at det måtte gis fengselsstraff. Resulatet ble at han slapp å sone i fengsel - så fremt han ikke begår nye forhold i løpet av de første to år. (Også kalt betinget fengsel).

Mer enn Halvert straff på grunn av politiets treghet

Politiet krevde at en av våre kunder i Bergen skulle ha 36 dager i fengsel for å ha kjørt med promille. Ettersom han hadde tilstått var de enige i at han skulle ha en tilståelsesrabatt på 6 dager - altså 30 dager. Sjåføren ønsket vi skulle se nærmere på saken og vi oppdaget at politiet hadde unnlatt å nevne at det hadde tatt urimelig lang tid før de fikk behandlet saken.

 

Vi bistod sjåføren i tingretten og fikk argumentert for at forholdet bl.a. kunne rammes av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon - som gir alle mistenkte krav på å få sin straffesak avgjort innen "rimelig tid". Tingretten var enige i at saksbehandlingen hadde tatt for lang tid og satte straffen ned fra 30 til 14 dager fengsel.

 

Slapp straff, fikk lavere bot og inndragningstid etter anke til lagmannsretten

En av våre kunder i Oslo ble tiltalt for å ha kjørt med sin unge sønn i bilen i Hemsedal med en promille over 1,2. Etter vår oppfatning var det ikke bevismessig dekning for at promillen var over 1,2 og fikk medhold i dette av retten. Den vanlige følgen av at et annet faktum legges til grunn er at retten også skal ta hensyn til dette ved straffutmålingen og gi lavere straff. I dette tilfellet at han skulle slippe å sone i fengsel.

 

Tingretten mente at det forhold at han hadde kjørt med sin unge sønn i Hemsedal midt på dagen med en promille på 0,8 var så graverende at det måtte føre til ubetinget fengsel, selv om den normale straffen for promillekjøring med promille rundt 0,8 tilsier at man slipper å sone fengselsstraffen.

 

Dette mente vi ikke var tilstrekkelig, og anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Etter behandlingen av saken omgjorde lagmannsretten dommen slik at domfelte slipper å sone i fengsel som vi argumenterte for. Han får også redusert sin bot fra 200.000,- til 60.000,- samt at inndragningstiden for førerkortet ble redusert fra 20 til 17 måneder.

 

Redusert straff etter anke til lagmannsretten

En mann fra Arendalsområdet ble i sommer dømt for kjøring med vannscooter i beruset tilstand. Det ble lagt til grunn at han hadde en promille på 0,2 over promillegrensen for båt som er 0,8.

Vanligvis gir dette en bot, men fordi han var i prøvetiden for en tidligere dom for kjøring med båt i beruset tilstand fastsatte tingretten straffen til at han må sone 21 dager fengsel.

Dette mente vi var for strengt, og anket dommen til Agder lagmannsrett. Etter behandlingen av saken reduserte lagmannsretten straffen til 16 dager fengsel.

 

Frikjent i Hallingdal tingrett for promillekjøring

En mann var tiltalt for å ha kjørt bil hjem fra fest med en promille på over 2. Han nektet for å ha kjørt, idet han mente han hadde vært passasjer. Vitnet som hadde kontaktet politiet og opplyst om kjøringen ønsket å være anonym, og politiet forsøkte å få frem vitnets opplysninger i retten ved å føre politimannen som hadde snakket med vitnet. Hallingdal tingrett var enige med oss i at politimannen bare kunne fortelle om det han selv hadde observert i anledning saken og ikke alt det han hadde fått om opplyst av det anonyme vitnet.

 

Bakgrunnen for dette er at vi som forsvarere ikke får adgang til å stille kontrollspørsmål til personer som påstår at han/hun har sett noen kjøre. (Det kontradiktoriske prinsipp). Hva var avstanden til bilen? Var det mørkt? Var vitnet selv påvirket av alkohol eller annet som kunne redusere observasjonsevnen? Hvorfor ønsket ikke vitne å stå frem? Hadde det hevnmotiv etc?

 

REDUSERT INNDRAGNINGSTID AV FØRERKORT

Politiet ønsket inndragning av førerretten i 2 år og 6 måneder for en av våre kunder som hadde kjørt bil påvirket av THC (hasj) langt over det som tilsvarer 1,2 i promille. Vi fikk medhold i at det ikke kunne legges til grunn at påvirkningen var så høy som politiet la opp til, og fikk redusert inndragnigstiden for ham til 2 år. Fengselsstraffen og boten ble også redusert

 

Inndragning av førerkort uten hjemmel

Vi er kjent med tabben som Samferdselsdepartemenet har gjort, og får daglig telefoner fra tidligere kunder og andre som lurer på om dette angår dem.

 

Det er grunn til å understreke at det er en relativ liten gruppe promillekjørere dette gjelder, men alvorlig nok for dem det angår.

 

De det gjelder er i hovedsak unge førere som har førerkortet på prøve og som har kjørt med lavpromille i området 0,2 til 0,49. Har du hatt førerkortet lenge og promillen vært over 0,5 vil det ikke omfatte deg.

 

Ta kontakt med oss hvis du er i tvil om tabben omfatter deg!

Redusert straff for uaktsomt drap

 

Vi bistod i februar en mann i Eidsivating lagmannsrett som i tingretten var dømt til fengsel i 2 år og 8 måneder for uaktsomt drap. I beruset tilstand, og med for høy hastighet, kolliderte han med to andre biler hvorav den svenske føreren i den ene bilen døde som følge av skadene hun pådro seg.

 

Han mente han var uskyldig dømt, men fikk ikke prøvet skyldspørsmålet på nytt. Kun straffutmålingen. I lagmannsretten fikk vi medhold i at 2 år og 8 måneder var for strengt i henhold til rettspraksis og fikk redusert straffen til 2 år og 5 måneder. Etter vår oppfatning er dette også for høyt og dommen er anket inn til Høyesterett.

 

 

 

 

 

 

Frikjent for promillekjøring

 

En mann fra vestlandet var mistenkt for promillekjøring etter å ha vært gjest på et hotell. Betjeningen mente han hadde kjørt med sin egen bil, men hadde ikke sett at han satt i bilen. Bilen ble dog borte samtidig med at han ble det.

 

Saken var således basert på indisier, og vi fikk plukket indisiene fra hverandre og overbevist retten om at tiltaltes forklaring måtte legges til grunn.

 

Frikjent for ettterfølgende alkoholnytelse

 

Vi bistod nylig en mann i Salten tingrett (Bodø) som var tiltalt av politiet for å ha drukket alkohol mindre enn 6 timer etter at kjøringen hans var avsluttet. Dette er ulovlig dersom det er forhold ved kjøringen som gjør at det kan bli politietterforskning. Typisk at man har vært innblandet i trafikkulykke.

 

Vår kunde hadde ikke vært innblandet i noe uhell, men hadde drukket noen slurker av en spritflaske på en fest ca. 3 timer før han kjørte fra stedet. Han startet først drikkingen - som førte til den målte alkoholmengden -etter at han kom hjem. Vi anførte, og fikk en enstemmig rett med oss på, at det ikke var grovt uaktsomt å drikke etter at han kom hjem tatt situasjonen i betraktning. Det var ikke noe ved situasjonen som tilsa at han måtte forstå at det kunne bli etterforskning.

Redusert straff på grunn av lang saksbehandlingstid

 

En av våre kunder fra Østlandet hadde erkjent å ha kjørt med promille og skulle i utgangspunktet hatt en ubetinget straff. På grunn av at politiet hadde somlet med saken ble straffen redusert til betinget slik at han slapp å sone i fengsel.

 

På grunn av hans familiesituasjon med syke barn med spesielle omsorgsbehov ble inndragningen av førerkortet redusert fra 2 år til 1 år og 9 måneder.

 

Frikjent for overlatelse av kjøretøy til beruset person

 

En kvinne hadde latt sin venn kjøre bilen hennes hjem fra fest. Hun hadde vært på byen og hadde drukket alkohol, mens han hadde vær på jobb på en restaurant. Etter en kort kjøretur ble de stanset av politiet og det viste seg at han ikke hadde førerkort og at han var beruset.

 

Hun ble tiltalt for å ha latt ham kjøre bilen uten å forvisse seg om at han fylte vilkårene for å føre den. Retten mente hun burde undersøkt nærmere om han hadde førerkort og domfelte henne for det og ga henne en bot. Vi fikk imidlertid overbevist retten om at hun ikke burde skjønt at han også var påvirket av alkohol og de frikjente henne og inndro ikke førerkortet hennes. Politiet på sin side mente hun burde dømmes til fengsel og få inndratt førerkortet i 2 år. De anket saken. I lagmannsretten mente dommerne at hun ikke hadde gjort nok for å forsikre seg om at han var edru og ble dømt.

 

 

Anke til lagmannsretten - halvert straff

 

En av våre kunder ble i tingretten dømt for promillekjøring med en promille på ca. 1,5. Han fikk etter vår oppfatning for streng straff og anket til lagmannsretten. Sistnevnte gav oss ikke fullt medhold, men vi fikk halvert fengselsstraffen fra 30 dager til 14 dager i forhold til utgangspunktet. Begrunnelsen for den reduserte straffen var at politiet hadde brukt for lang tid på å behandle saken.

 

 

politiet hadde ikke innhentet sakkyndig vurdering - påvirkningsgrad ikke bevist

 

En av våre kunder var tiltalt for bilkjøring påvirket av THC (Marijuana) tilsvarende en promille rett under 1,2 promille.

Normalt vil en domfellelse på dette nivå medføre inndragning av førerretten i 22 til 24 måneder. Vi oppdaget imidlertid at det ikke var innhentet sakkyndig vurdering av saken selv om det var anbefalt og anførte med tyngde at retten ikke kunne være sikker på hvilken påvirkningsgrad som skulle legges til grunn. Som en følge av det må den legge til grunn det gunstigste resultat for tiltalte som var 12 måneders inndragning. Dommen er pr. 18.04.16 ikke rettskraftig.

 

 

Ulempen med et alt for godt resultat i tingretten er at politiet anker saken

 

Det var tilfellet for en dame i 50 årene som fikk 24 dager betinget fengsel for å ha kjørt påvirket med legemidler tilsvarende en promille godt over 1,2.

Lagmannsretten kom til at politiet skulle få medhold og omgjorde straffen til ubetinget slik at hun må sone. Dette er i henhold til rettspraksis og vi vil ikke anken lagmannsrettens avgjørelse videre. Det positive var at vi fikk satt ned boten i forhold til tingrettens dom og at hun fikk 2 års inndragning av førerkortet i stedet for 2 år og 3 måneder som politiet krevde.

 

 

Skoleelev fikk beholde førerkortet under etterforskiningen

 

En av våre kunder var siktet for promillekjøring og politiet ville beholde førerkortet beslaglagt mens etterforskningen pågikk.

Vi mente det ikke var grunnlag for å beholde førerkortet før en endelig domfellelse, bl.a. fordi han hadde et sterkt behov for det, og sendte et støtteskriv til retten. Retten var enig med oss og påla politiet å levere førerkortet tilbake.

 

 

Tilståelsesdom - promille 2,21 - slapp fengsel på grunn av psykiske problem

 

En av våre kunder - en mann i begynnelsen av 30-årene - ble i sommer tatt for prommilekjøring med over 2 i promille og politiet påstod han måtte i fengsel.

I de fleste tilfeller hvor promillen er over 2 er det riktig påstand. Men som et advokatfirma med promillekjøring som spesialfelt kan vi ikke hoppe der gjerdet er lavest. Vi får betalt for å grave dypere i faktum og juss enn det politiet gjør. Utfallet av våre undersøkelser setter sakene ofte i et annet lys enn politiets versjon. Politiet har god kompetanse på området, men problemet er at de ikke har kapasitet tll å gå så grundig inn i hver eneste promillesak.

 

Reglene om straffutmåling sier klart at kjøring med promille over 2 som regel skal medføre ubetinget fengsel. Men det står "som regel" hvilket språklig indikerer at det kan være unntak. I denne saken gikk vi til bunns i faktum og juss og fikk gjennomslag i domstolen for at bilførerens psykiske problemer var så store at det ville være en stor belastning å måtte sone. Han fikk derfor en betinget dom og slipper å sone i fengsel så fremt han ikke begår nye straffbare forhold de neste 2 år.

 

 

Anke til lagmannsretten over botens størrelse

 

En av våre kunder var idømt en bot i tingretten på kr. 38.000,- til tross for at han kun hadde en inntekt på kr. 15.000,- pr.mnd. pluss noe bonus. Tingretten hadde lagt til grunn at bonusen skulle tas med i beregningsgrunnlaget, men ettersom bonusen var basert på hvor mye han jobbet ble denne kraftig redusert da han mistet førerkortet. Det ble da feil å legge bonusen til grunn for beregningen.

Vi anket saken til lagmannsretten og fikk medhold. Boten ble redusert til kr. 25.000,- som tilsvarer førers bruttolønn i dag uten bonusen.

Frikjent for promillekjøring

 

En våre kunder var tiltalt for promillekjøring og saken var oppe i tingretten i begynnelsen av januar. Kunden ble stanset av politiet kjørende i sin bil og det viste seg at hun hadde en alkoholkonsentrasjon på ca. 0,75 promille. Hun visste imidlertid ikke at hun hadde drukket alkohol, og under de rådende omstendigheter rundt inntaket av alkoholen fikk vi retten med på at hun ikke kunne klandres for å ha drukket alkohol.