ikke la deg "lure" av politiet

Når du blir pågrepet av eller er i avhør med politiet må du huske at ikke alt de sier er riktig.

Ikke nødvendigvis for å lure deg, men fordi de ikke kan alt om jussen. Det er politijuristen som bestemmer, så det hender patruljen eller etterforsker lover mer enn det de kan holde.

Typiske eksempler:

1) politiets lover en strafferabatt ved tilsåelse som ikke er verdt noe

2) politiets påstår du ikke trenger advokat i promillesaker for alt er så enkelt

3) politiets sier du ikke har krav på forsvarer

1) Lovnader om strafferabatt hvis du tilstår

Når politiet konfronterer deg med mistanke om kjøring i påvirket tilstand er de ofte raske til å fortelle at du får en strafferabatt dersom du tilstår. Det stemmer i mange saker, men det er en god del mistenkte som ikke får noen glede eller nytte av strafferabatten. Det forteller de deg sjelden, men du oppdager det når du kommer i retten.

Vi får en del henvendelser fra kunder som har tilstått i den tro at de skulle få kortere inndragning av førerkortet. Men inndragning av førerkortet er juridisk sett ikke straff og det gis normalt ikke rabatt på inndragningstiden på grunn av en tilståelse.

En annen kategori er de som uansett skulle hatt lovens minstestraff ved en domfellelse. De vil normalt ikke få lavere straff. F.eks. er lovens laveste straff i Norge betinget fengsel i 14 dager. Dommeren kan da ikke sette straffen ned til 10 dager, og man vil ikke slippe straff på grunn av tilståelsen. I praksis får man da ingen rabatt.

Noe særlig nytte av rabatten får heller ikke de fleste som har kjørt med lavpromille. Dvs. mellom 0,5 til 1,2 promille. I dommen får de en rabatt på 2-4 dager fengsel, men ettersom de vanligvis får en betinget reaksjon - som ikke skal sones - spiller det liten rolle om du får 21 eller 18 dagers betinget fengsel. Det er først dersom du i løpet av de påfølgende 2 år pånytt begår en straffbar handling at straffen må sones.

I mange saker har ikke politiet en sak uten din tilståelsen og den hadde sannsynligvis blitt henlagt. I disse tilfellene er det ugunstig å erkjenne når det pådrar deg en straff og saken i stedet kunne vært henlagt eller du kunne blitt frikjent. Ta derfor kontakt med oss før du avhøres slik at vi kan få anledning til å vurdere om du vil få noen glede eller nytte av tilståelsesrabatten.

 

2) Påstander om at man ikke trenger forsvarer

Vi hører fra tid til annen fra våre kunder at de har blitt fortalt av politiet at de ikke trenger advokat i promillesaker eller at det er bortkastede penger.

Det er i mange saker riktig, men beklageligvis er det ofte i de sakene hvor det faktisk er behov for assistanse det blir sagt. Promillesaker har ikke høyeste prioritet rundt om i politidistriktene og det fører ofte til at de behandles av etterforskere som ikke har grundig kjennskap til saksfeltet. Da skjer det feil, og det er som regel ikke patruljen eller etterforsker som er den beste til å avgjøre om du trenger advokat i akkurat din sak.

I en av sakene hvor vår kunde ble frarådet å bruke penger på advokat var saken ganske enkel hva angikk hendelsesforløpet og bevisene. Vedkommende var tatt kjørende bak rattet og promillen var høy. Men, saken var blitt veldig gammel og politiet sendte den til tingretten uten at den lange saksbehandlingen var nevnt med et ord. Heldigvis tok personen kontakt med oss likevel, og vi fant ut at den lange saksbehandlingstiden var et brudd på den Europeiske Menneskerettskonvensjonen som sier at alle har krav på å få avgjort saken innen rimelig tid.

Dette tok retten til følge og satte straffen betydelig ned. I andre saker er det personlige problemer og forhold som gjør at saken må utredes grundigere før den sendes til retten. I disse sakene er politiet raske til å sende saken til pådømmelse så fort de faktiske forhold er avklart og uten at de personlige problemene er hensyntatt i straffeforslaget. Det er også en rekke andre problemstillinger som gjør at en i utgangspunktet enkel sak tilsier at det er behov for mer eller mindre bistand fra advokat.

Hovedproblemet kan summeres opp til at politi- og påtalemyndighet har dårlige ressurser og derfor hopper hvor gjerdet er lavest. De går ikke tilstrekkelig grundig inn i den enkelte sak hvis de ikke må. Advokater derimot tar seg tid til å grave dypt i saken fordi de får betalt for det og øker dermed muligheten for å finne argumentasjoner og avgjørelser som går i den mistenktes favør. Så, dersom politiet sier til deg at det ikke er behov for advokat i din sak er det ekstra grunn til å være på vakt. Ta en telefon til oss eller en annen advokat for å få avklart om dette er riktig.

 

3) Påstander om at man ikke har krav på forsvarer /advokat

Alle har krav på å la seg bistå av forsvarer dersom man er mistenkt/siktet/tiltalt. Det skal det ikke være noen tvil om og det gjelder i alle ledd av saken, også politiavhør. Du har ikke plikt til å forklare deg for politiet, og det gjelder også i promillesaker.

Det som imidlertid er riktig er at advokatbistand i promillesaker i de fleste tilfeller må betales av den mistenkte selv. Men er du tiltalt og har dårlig råd kan vi søke retten om at staten betaler hele eller deler av advokatbistanden for deg. Ta kontakt med oss for å få avklart dette i din sak.