inndragning av førerkortet

Hvor lenge man må være uten førerretten avhenger i stor grad av hvor høy promillen var og om man tidligere er dømt for promillekjøring

For mange er det utvilsomt inndragningen av førerkortet som svir mest i forbindelse med en dom for promillekjøring. Det er en fortvilet situasjon som ikke bare går utover den domfelte men ofte også hele familien. Det legges tunge byrder på samboer eller ektefelle som får jobben med transport av familien til skole og fritidsaktiviteter i en god stund fremover. Ikke få er avhengige av førerkort i jobben og risikerer å miste jobben.

Likevel blir reglene fulgt ganske slavisk og det er vanskelig å unngå inndragning selv om du mister jobben. Du blir møtt med at desto sterkere behov du har for førerkortet desto sterkere grunn har du til å forsikre deg om at du ikke kjører i påvirket tilstand.

Blir man dømt er det vanskelig å unngå inndragning, men lengden av inndragningstiden kan vi i en del tilfeller hjelpe deg med å få redusert. Man bør ikke godta politiets forslag til inndragningstid uten å ha førhørt seg litt rundt.

Utgangspunktet for inndragningstiden er hvor høy promille du hadde da kjøringen fant sted og det er gitt retningslinjer til domstolene på inndragningstid. For eksempel sier disse at ved en promille over 0,5 til 0,8 skal førerkortet inndras mellom 12 til 18 måneder.

Med mindre det foreligger helt spesielle situasjoner er det følgelig vanskelig å få inndragningstiden under 12 måneder, men det er et visst spillerom mellom 12 til 18 måneder, og 6 måneder fra eller til kan utgjøre en stor forskjell for mange.

fast lav pris for vurdering av din sak

tapsforskriften bestemmer inndragningstiden

Du beholder vanligvis førerkortet hvis du har kjørt med promille under 0,5. Men hvis det har vært skjerpende omstendigheter rundt kjøringen, f.eks. utforkjøring med skade, fartsovertredelser, farlige forbikjøringer m.v. kan førerkortet inndras for 6 måneder eller mer.

 

Inndragningstiden settes fra 12 til 18 måneder.

 

Inndragningstiden settes fra 18 til 20 måneder.

 

 

Inndragningstiden settes fra 20 til 22 måneder.

 

Forskiften angir utgangspunkter og minstetid for inndragningstiden. Det vil derfor variere fra sak til sak hvor lang inndragningstiden faktisk blir.

 

Inndragningstiden settes fra 22 til 24måneder.

 

 

Inndragningstiden settes til minst 2 år

Inndragningstiden ved bruk narkotika og/eller legemidler

Skjerpende omstendigheter eller gjenntatt kjøring i beruset tilstand

Foreligger skjerpende omstendigheter eller gjentatt kjøring vil inndragningstiden bli lengre og den kan bli inndratt for alltid.

 

samtykke i førerkortbeslag ?

 

Politiet kan - dersom de mistenker deg for promillekjøring - inndra førerkortet inntil saken mot deg er endelig avgjort. Typisk at du er domfelt, frikjent eller saken mot deg er henlagt.

 

Hvis du ikke samtykker i inndragningen av førerkortet - inntil det foreligger et endelig resultat - må politiet innen 3 uker sende saken til retten. Du vil da bli innkalt til en dommer som hører din versjon av saken og retten vurderer om vilkårene for å beholde førerkortet midlertidig er oppfylt.

 

Om du skal samtykke eller ei må vurderes i forhold til muligheten du har for å få førerkortet tilbake før saken er endelig avgjort. Er bevisene mot deg sterke, er sjansen liten for å få det tilbake. Motsatt er det mulig å få det tilbake dersom bevisene er svake. Selv om bevisene er sterke er det muligheter til å få det tilbake dersom det vil være uforholdsmessig tungt for deg å være uten førerkortet inntil saken blir avgjort.

inndragning på grunn av uedruelighet

 

Politiet landet rundt ser ut å ha lagt opp til en praksis hvor de forsøker å inndra førerkortet til alle som blir tatt for bruk av narkotika. Det er det ikke hjemmel for og hvis du er berørt bør du ta kontakt med advokat før du aksepterer en slik inndragning.

 

Det er hjemmel i loven for å inndra førerretten til personer som ikke har en edruelig vandel selv om vedkommende ikke er tatt for kjøring i beruset tilstand. Det er et forebyggende tiltak og ikke straff. At politiet har denne muligheten er fornuftig, for av og til er det nødvendig å ta de værste sjåførene ut av trafikken. For alle andres sikkerhet.

 

Men det kreves at man har en uedruelig vandel. Det får man ikke av å drikke alkohol av og til. Hvis dét var tilstrekkelig ville store deler av den voksne norske befolkning vært uten førerkort. Det må kunne påvises et konsum av en viss mengde og en viss hyppighet over en viss tid før førerretten kan inndras med denne begrunnelsen. Vi ser imidlertid at politiet forsøker å inndra førerretten bare en person innrømmer å ha brukt hajs ved noen anledninger. Det er ikke tilstrekkelig.

 

Har du fått brev fra politiet med forhåndsvarsel om inndragning av førerretten bør du ta kontakt med oss slik at vi kan vurdere om det er grunnlag for en slik inndragning. Er det ikke det hjelper vi deg å skrive brev til politiet for å få forhindret inndragningen.