anke av dommer

Er du ikke fornøyd med dommen du fikk i tingretten?

Både dommer avsagt som tilståelsesdom og ordinære dommer i meddomsrett kan ankes videre til lagmannsretten innen 14 dager etter at de ble forkynte for domelte.

I tilståelsessaker er skyldspørsmålet avgjort ettersom man har erkjent forholdet slik at det er hovedsaklig straffutmålingen man anker over.

For dommer avsagt av meddomsrett (tingrett) kan man anke over skyldspørsmålet, straffutmålingen, lovanvendelsen, og/eller saksbehandlingen.

Lagmannsretten

Lagmannsretten er ankeinstans for dommer avsagt i tingretten og vurderer om en anke skal føre frem eller ei.

Hvis din anke ikke slipper igjennom i lagmannsretten kan det, på visse vilkår, ankes til Høyesterett. Slipper anken gjennom blir saken henvist til ny ankebehandling i lagmannsretten. Da får den domfelte prøvet hele eller deler av saken på nytt.

Bør du anke? Lurer du på om du bør anke? Ta kontakt med oss for en vurdering

Anke til høyesterett

Slipper anken over lagmannsrettens dom gjennom det trange nåløyet kan saken komme opp for Høyesterett. Men her behandles ikke skyldspørsmålet. Mener du deg uriktig dømt hjelper det vanligvis ikke å anke til Høyesterett.

Mener du derimot straffen er for streng, kan det være håp, likeså hvis du mener der er begått saksbehandlingsfeil eller at lagmannsretten har tolket loven feil (lovanvendelsen).

Vi skriver din anke for deg!

 

Ønsker du å anke en dom du har fått men ikke vet hvordan?

 

For at en anke skal gå igjennom nåløyet er det viktig at dommerne i lagmannsretten blir overbevist om at akkurat din sak skal behandles på nytt.

Ta kontakt med oss - vi vet hvordan man anker, og ikke minst hva som må være med i din sak for at den skal øke sjansen for å overbevise lagmannsretten!