Velkommen! Vi gir deg de
hyggelige telefonene!
Les mer
Mildere straff Knut slapp fengsel
etter å ha kontaktet oss!
Les mer
Anke? Vi skriver anken
for deg!
Les mer

Spesialist

på saker om promillekjøring

Hos oss får du hjelp av advokater med grundig og oppdatert kunnskap om rettspraksis og lang erfaring som forsvarere i straffesaker. Advokat Fjeldstad har bl.a. skrevet avhandling om straffutmåling i promillesaker

 

- Ikke overlat fremtiden din til flaks og håp.  Stol på oss med 25 års erfaring!

Les mer

Kvalitetssikring

av politiets arbeid

Vi ønsker å hjelpe alle som er mistenkt/siktet eller tiltalt for promillekjøring  (ruspåvirket) med en gjennomgang av saken for å forhindre at de går i retten med en påstand om straff fra politiet som er for streng.

Vi bistår også i saker hvor kjøringen har medført betydelige personskader eller død (uaktsomt drap)

Les mer

faste lave priser

på mange av våre tjenester

Vi tilbyr faste priser på en rekke av våre tjenester. Dette for at det skal være lettere for deg som kunde å avgjøre om du ønsker å benytte deg av oss. Får vi boten eller inndragningstiden ned er beløpet raskt spart!

Les mer

påvirket av narkotika og/eller legemidler ?

Blandingspåvirkning

Har du kjørt bil påvirket av narkotika og/eller legemidler rammes det av de samme reglene som for kjøring med alkohol.

 

Nye rus- og legemidler som det settes "promillegrense" for fra og med 01.02.2016

 

Vil politiet frata deg førerkortet på bakgrunn av påstått uedruelighet? Ta kontakt med oss med en gang!

 

Les mer

 

Nyheter og kommentarer

- noen få eksempler på kunder vi har bistått - (For å se flere saker trykk her)

frifunnet i tingretten på lillehammer 

Vi bistod en mann fra Lillehammer som var tiltalt for å ha kjørt bil påvirket tilsvarende en promille på over 1,2

Vi mente det ikke var grunnlag for å fastslå med sikkerhet hvilken påvirkningsgrad han hadde under selve kjøreturen. Dette sammen med lang saksbehandlingstid gjorde at politiet til slutt trakk tiltalen i retten og han ble frifunnet.

 

 

Reduserte bot etter anke

Vi bistod en mann fra Senja som i tingretten fikk en bot på kr. 47.000,- for promillekjøring og fengsel.

 

Som følge av domfellelsen mistet han jobben og ville få redusert inntekt. Dette tok ikke tingretten hensyn til, men etter anke til lagmannsretten ble boten redusert til kr. 20.000,- .

 

frifunnet for promillekjøring

Vi bistod en kvinne fra Farsund som var tiltalt for å ha kjørt sin egen bil med en promille nær 2 og fikk henne frifunnet.

 

Det var ingen som hadde sett henne kjøre bilen og hun forklarte at det var en annen person som hadde kjørt, men som hadde forlatt stedet før politiet kom. Retten mente hun kunne ha kjørt, men at det ikke var tilstrekkelige bevis og at tvilen måtte komme henne til gode.

 

Slapp fengsel etter vår anke

Vår kunde fikk i tingretten ubetinget fengsel etter å ha kjørt bil med promille på 0,94 og samtidig kjørt i en hastighet av 115 km/t i 80 km/t sonen.

 

Vi bistod sjåføren med å anke og fikk medhold i lagmannsretten i at fartsoverskridelsen ikke var så alvorlig at det måtte gis fengselsstraff. Resulatet ble at han slapp å sone i fengsel - så fremt han ikke begår nye forhold i løpet av de første to år. (Også kalt betinget fengsel).

 

Slapp fengsel med vår bistand

Vår kunde hadde kjørt en kort strekning med sin bil for å flytte den fra korttids- til langtidsparkeringen (ca. 50 meter). Promillen var rundt 1,35 og politiet krevde at han for dette - samt besittelse av noen hasj  - skulle sone i fengsel i 21 dager.

 

Vi bistod ham i tingretten og anførte at den korte strekningen han kjørte, sammen med lang saksbehandlingstid og tilståelsesrabatt, måtte føre til at han slapp å sone i fengsel og fikk medhold i det.

 

 

Mer enn Halvert straff på grunn av politiets treghet

Politiet krevde at en av våre kunder i Bergen skulle ha 36 dager i fengsel for å ha kjørt med promille. Ettersom han hadde tilstått var de enige i at han skulle ha en tilståelsesrabatt på 6 dager - altså 30 dager. Sjåføren ønsket vi skulle se nærmere på saken og vi oppdaget at politiet hadde unnlatt å nevne at det hadde tatt urimelig lang tid før de fikk behandlet saken.

 

Vi bistod sjåføren i tingretten og fikk argumentert for at forholdet bl.a. kunne rammes av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon - som gir alle mistenkte krav på å få sin straffesak avgjort innen "rimelig tid". Tingretten var enige i at saksbehandlingen hadde tatt for lang tid og satte straffen ned fra 30 til 14 dager fengsel.

 

 

Slapp straff, fikk lavere bot og inndragningstid etter anke til lagmannsretten

En av våre kunder i Oslo ble tiltalt for å ha kjørt med sin unge sønn i bilen i Hemsedal med en promille over 1,2. Etter vår oppfatning var det ikke bevismessig dekning for at promillen var over 1,2 og fikk medhold i dette av retten. Den vanlige følgen av at et annet faktum legges til grunn er at retten også skal ta hensyn til dette ved straffutmålingen og gi lavere straff. I dette tilfellet at han skulle slippe å sone i fengsel.

 

Tingretten mente at det forhold at han hadde kjørt med sin unge sønn i Hemsedal midt på dagen med en promille på 0,8 var så graverende at det måtte føre til ubetinget fengsel, selv om den normale straffen for promillekjøring med promille rundt 0,8 tilsier at man slipper å sone fengselsstraffen.

 

Dette mente vi ikke var tilstrekkelig, og anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Etter behandlingen av saken omgjorde lagmannsretten dommen slik at domfelte slipper å sone i fengsel som vi argumenterte for. Han får også redusert sin bot fra 200.000,- til 60.000,- samt at inndragningstiden for førerkortet ble redusert fra 20 til 17 måneder.

 

 

 

 

 

 

 

informasjon om alkohol og dens virkninger

alkohol

Les Folkehelseinstituttets nyttige faktaark om alkohol og hvordan den virker på kroppen og våre evner til å oppfatte.

Les mer
Forbrenning

Hvordan beregner man promillegraden av alkohol i kroppen?

Les mer
TEORIPRØVEN

Test deg selv på førerprøven med IF `s internettprøve.

Test deg!
Promille.no

Uten ansvar viser vi til et eksempel på en promillekalkulator hvor man kan se forbrenningen av alkohol i kroppen i et gjennomsnittstilfelle.

Må ikke brukes i reelle situasjoner! Din forbrenning er ikke lik kalkulatorens og svaret er således kun en indikator.

Link
over 25 års erfaring Advokat fjeldstad har arbeidet med promillesaker i over 25 år. Først som lensmannsbetjent og etterforsker, deretter som politiadvokat og aktor i domstolene og nå som advokat og forsvarer.